Til informasjon
  • Felter markert med * er obligatoriske.
  • Fyll inn firmaets org.nr uten punktum eller mellomrom, 9 siffer.
  • Poststed fylles ut automatisk dersom du har norsk postnr. Dersom du har utenlandsk postnummer, må du fylle dette inn manuelt.
  • Fyll fødeslsdato inn med følgende format DD.MM.ÅÅÅÅ.
Til informasjon
  • Skriv inn registreringsnummeret, uten mellomrom eller bindestrek.
  • BrikkeID, lengde og vekt hentes automatisk når du legger inn bilnummeret. Dette gjelder kun norske kjøretøy.
  • Tilhenger: Dersom du kjører med kjøretøy over 6m eller over 3501kg og kjører med tilhenger, må du huske å korrigere den totale lengden på kjøretøyet. Kjøretøy under 6m og under 3501kg og som kjører med tilhenger trenger ikke justere lengden. Disse vil få egen takst ved passering.
  • Personer kan registrere to kjøretøy per avtale. Firma kan registrere så mange kjøretøy de ønsker på en avtale.
Reg.nr Nasjonalitet Lengde Bredde Startdato BrikkeID Slett Endre

Sum forskudd:

Lokale avtalebetingelser

Bastø Fosen AS

Ferjestrekningen Moss-Horten


1. Avtalens omfang

1.1    Privatpersoner kan registrere to kjøretøy per avtale. Firma kan registrere så mange kjøretøy de ønsker på en avtale.

1.2    Det kreves én AutoPASS-brikke pr. kjøretøy. Bastø Fosen har ikke egne AutoPASS-brikker. For å kunne tegne avtale med ferjeselskapet (tilleggsavtale) må kunden derfor ha egen AutoPASS-brikke med gyldig avtale i et annet anlegg (hovedavtale).

1.3    style='mso-bookmark:_Toc20298444' AutoPASS-brikken er i seg selv ikke et bevis for gyldig avtale. Betalt faktura og korrekt montert elektronisk brikke gir rett til rabatterte reiser på ferjestrekningen Moss-Horten.

2. Faktura og avregning

2.1 Det sendes forskuddsfaktura der beløpet står i forhold til lengden på kjøretøyet som er knyttet til avtalen. Forskuddsbeløpet beregnes etter det til enhver tid gjeldende AutoPASS-regulativ for riksvegferjesambandet Moss-Horten . For firmakunder med flere kjøretøy på samme avtale beregnes forskuddsbeløpet ut fra antall kjøretøy og hvert enkelt kjøretøys lengdegruppe.

2.2 Ved forskuddsbetaling er b rukeren selv ansvarlig for å påse at forskuddsfakturaen blir betalt før saldo blir negativ. Ikke mottatt faktura eller varsel fritar ikke kunden fra plikten til å sørge for at avtalen er gyldig. Saldo oppgis på www.basto-fosen.no .

2.3 Passeringer avregnes fortløpende med 30 % rabattsats. For å oppnå rabatt må kjøretøyets totallengde inkludert last være innenfor samme eller lavere bilgruppe som det er forhåndsinnbetalt for. Unntaket er kjøretøy under 3501 kg og mindre enn 6 meter og som har med tilhenger. For mer informasjon se pkt. 4.2.3 og 3.3 i AutoPASS-regulativ for riksvegferjesambandet Moss-Horten 2017.

2.4 Ved negativ saldo på tilleggsavtalen blir passeringen belastet hovedavtalen. Rabatten reduseres da til 10%.

2.5 Ved ugyldig hovedavtale og/eller AutoPASS-brikke vil ikke bommen gå opp i AutoPASS-feltet og du må betale ordinær pris uten rabatt i betalingsautomaten.

2.6 Ny faktura sendes når det er ca. 25 % igjen av innbetalt forskuddsbeløp.

 

3 . Endring i avtale

3.1    Kunden er ansvarlig for at de opplysninger som er gitt i avtaledokumentet er korrekte. Alle endringer i avtalen, slik som bytte/salg av bil, avtaletype eller adresse, skal meldes til selskapet innen tre virkedager.

3.2    Kunden er ansvarlig for å fjerne brikken ved salg eller avhendelse av kjøretøyet. Brikken kan da overføres til nytt kjøretøy eller avtalen sies opp.  

3.3    Det er ikke anledning til å overdra avtalen til andre personer eller selskap.

4.     Refusjon

4.1 Det gjenstående beløpet av innbetalt forskudd refunderes ved oppsigelse av avtale. Hvis kontonummer ikke er oppgitt i avtalen, vil beløpet gå til den konto som forskuddsbeløpet sist ble betalt fra. Laveste beløp som refunderes er kr 50,-.

5.     Lyssignal

5.1 Grønt lys betyr gyldig passering.

 

5.2 Hvitt lys betyr gyldig passering, men varsler også om at forskuddsbeløpet snart er brukt opp og at ny faktura er underveis.

5.3 Rødt lys/manglende lys betyr at brikken din ikke er avlest, eller at din hovedavtale ikke er gyldig. Du kan betale med kort, eller kontakte betjeningen. Ved feil på brikken må du kontakte det selskapet du fikk brikken fra.

6. Fritak

6.1 Det er ikke mulig å tegne fritaksavtaler.

7. Takster

7.1 Kundens saldo blir belastet med den taksten som beregnes etter det til enhver tid gjeldende AutoPASS-regulativ for riksvegferjesambandet Moss-Horten.

7.2. For passering med henger gjelder egne regler. Se www.basto-fosen.no .

7.3 Takster er inkludert merverdiavgift.

7.4 Se gjeldende takster på www.basto-fosen.no .

8. Generelle betingelser for AutoPASS-avtaler
Du kan lese de Generelle betingelser hos det bompengeselskapet hvor du fikk utstedt brikken din i fra.